Biparadiset i Örkelljunga

Biparadis, smaka på ordet – visst blir man nyfiken! I Bokhultet strax utanför Växjö finns ett och i Örkelljunga ett annat. Båda växte fram som projekt och Biparadiset i Örkelljunga fick låna benämningen biparadis av Biparadiset i Bokhultet. I övrigt finns både likheter och olikheter. Men gemensamt är ambitionen att skapa miljöer där bin trivs och att informera om den värdefulla mångfalden i naturen – och så finns förhoppningen att inspirera till att fler Biparadis skapas, stora som små.


Den spontanbyggda trojaborgen och Gullriset som blommar i juli.

Varför Biparadis
En stor del av den mat vi får på bordet kan vi tacka de pollinerande insekterna för. Bär och frukt och en hel del jordbruksgrödor hade inte kunnat skördas utan deras enträgna arbete. Samtidigt riskerar det alltmer rationella och storskaliga brukandet av marken att missgynna många arter. Därför känns det angeläget att ta del av all kunskap och information som finns och att omsätta detta i ett praktiskt exempel.

Sandtaget i Ekholm
Biparadiset i Örkelljunga ligger nära tätorten och gränsar till de öppna betesmarkerna som hör till bondgården i Ekholm. Området är en före detta sandtäkt som återställdes runt millennieskiftet. Efter några år av igenväxning, där främst tall och björk började dominera, så har det nu gjorts insatser så att den gamla täkten återigen kan gynna pollinerande insekter och blommande växter. Runt Biparadiset går en naturskön vandringsslinga på cirka 800 meter. Där finns gott om bänkar om man vill slå sig ner en stund med sin fikakorg och på plats finns skyltar som berättar om solitära bin och deras livsmiljöer.


Biparadiset gränsar till Ekholmsgårdens beteshagar.

Så här kommer du dit
Kör Kungsvägen västerut förbi idrottsplatsen.
Sväng vänster efter träningsplanerna.
Sväng höger in på Ekholmsvägen och omedelbart vänster ner på Ugglestigen. Parkera vid vattenverket.
Gå över Pinnån på gångbron och du är framme.

Eller se här på Googles Maps


Augusti 2020, Mikael Sörensson guidar.

Projektet
Biparadiset i Örkelljunga startade som ett samverkansprojekt 2015. Naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens Natur uppvaktade då kommunens Naturvårdsgrupp och projektet fick där pengar till den inventering av insektsfaunan som gjordes säsongen 2016. Senare har Naturvårdsgruppen även bekostat de praktiska insatserna i sandtaget. Naturskyddsföreningen riks beviljade därutöver ett projektbidrag som framför allt gick till att få fram informationsskyltar. I projektet deltog kommunens dagliga verksamhet LSS med fokus på sysselsättning och tema natur. Kommunens Gata Park har varit utförare av de större insatserna som gjorts med medel från Naturvårdsgruppen. Idag sköts området sporadiskt främst av ideella krafter från Örkelljungabygdens Natur i form av olika insatser för att förhindra igenväxning samt underhåll och uppdatering av informationsskyltar. I viss mån håller föreningen även i guidningar och studiebesök.

Mer om projektet, läs här

Projektet i Sveriges Natur, läs här

Biforum på FORUM 2019 – en seminariedag tillsammans med Operation Rädda bina, läs här

Sverige surrar – 18 olika projekt runt om i Sverige, läs här. Biparadiset är med på sidan 22-23

Här kan du läsa om Biparadiset i Bokhultet och om uppföljarna på sidan 8. 

Augusti 2023 – Arbetsdag i Biparadiset, Gata Park med flera

29 maj 2024 Invigning av ”bibanan” när Länsstyrelsen samrådsgrupp naturvård besöker Biparadiset

Inventeringen
2015 höll entomolog (insektsexpert) Mikael Sörensson i en exkursion vid den gamla järnvägsbanken strax norr om Åsljunga. Inriktningen var solitära bin och deras livsmiljöer. Mikael kom senare att bli den som anlitades i projektet till att inventera insektsfaunan i sandtäkten i Ekholm – det nuvarande Biparadiset. Han har också kommit till Örkelljunga flera gånger för att hålla föredrag och för att guida på plats i Biparadiset.

Örkelljungabygdens Naturs egen Leif Sigbo inventerade samtidigt floran på området.

Här kan du se vilka insekter som hittats av Mikael Sörensson

Här kan du se vilka växter som hittats av Leif Sigbo

Informationshäfte med skylttexter som finns på Biparadiset i Örkelljunga hittar du här

Ett urval av länkar till hemsidor om du vill veta mer

Naturskyddsföreningens Operation Rädda bina

Naturskyddsföreningen Skånes Hjälp bina

Pollinera Sverige – ett nätverk för samarbete och kunskapsspridning

SLU Artdatabanken – ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

 

Text och foto: Pär Svensson

 

Biparadiset – Biologiska Mångfaldens pris 2021!

Här kan du läsa om priset